Alien Crush (PC Engine)

Open the Alien's mouth and go to Bonus Stage 2
Mouth of Madness (5) (5)
Open the Alien's mouth and go to Bonus Stage 2

Created by televandalist on: 24 Nov, 2019 02:29
Last modified: 04 Aug, 2021 13:51

Won by 988 of 1605 possible players (62%)


Recent comment(s):
24 Nov 2019 02:29
televandalist uploaded this achievement.
24 Nov 2019 06:50
televandalist edited this achievement.
24 Nov 2019 06:55
televandalist promoted this achievement to the Core set.
4 Aug 2021 13:51
televandalist edited this achievement.

Recent Unlocks

UserModeUnlocked
GodRugal30 Nov, 2022 05:25
CrazyGains30 Nov, 2022 02:49
GwenocideHardcore29 Nov, 2022 22:06
Kezins28 Nov, 2022 22:04
ArchangelDXHardcore28 Nov, 2022 02:12
froogle27 Nov, 2022 21:48
GatoConProgeriaHardcore27 Nov, 2022 05:29
Uboa29026 Nov, 2022 19:06
qbertaddictHardcore26 Nov, 2022 18:26
BMiok67Hardcore23 Nov, 2022 20:13
DjkingsyzeHardcore21 Nov, 2022 23:58
Brainfreezebob21 Nov, 2022 06:24
SixtyXCelph20 Nov, 2022 13:36
maxxum55519 Nov, 2022 14:17
lmarchezini19 Nov, 2022 02:07
Dal420Hardcore18 Nov, 2022 15:17
frogbaseball12Hardcore17 Nov, 2022 01:36
NoroimatsuHardcore14 Nov, 2022 21:24
BattleDamagedHardcore13 Nov, 2022 22:45
Lilpaulo3232Hardcore13 Nov, 2022 21:48
AzalShekil13 Nov, 2022 16:27
Vagabondtoaster13 Nov, 2022 08:51
retrodude42Hardcore12 Nov, 2022 02:47
dumbFKNidiotHardcore11 Nov, 2022 04:10
PoopyMcBumBum11 Nov, 2022 00:52
GoldenYearsHardcore10 Nov, 2022 02:30
ScottyonWheelsHardcore09 Nov, 2022 13:23
TurboLentoHardcore08 Nov, 2022 19:41
SpinZ209908 Nov, 2022 17:14
wireydave08 Nov, 2022 13:28
AlxBlxHardcore07 Nov, 2022 03:20
princentviceHardcore05 Nov, 2022 04:32
MortalKlarkbat05 Nov, 2022 02:12
spacewizard851705 Nov, 2022 01:45
Cignus87Hardcore04 Nov, 2022 21:57
SLOpilderz04 Nov, 2022 21:46
Terminus106604 Nov, 2022 17:31
PeachesOnVenus04 Nov, 2022 00:39
tudsworthHardcore03 Nov, 2022 19:13
crackthewepHardcore03 Nov, 2022 13:40
Deathspank73Hardcore30 Oct, 2022 19:23
kdrudyHardcore30 Oct, 2022 06:17
redlamp28 Oct, 2022 14:49
Briand135Hardcore27 Oct, 2022 12:51
daloule26 Oct, 2022 08:22
H1N133726 Oct, 2022 00:47
MajorDink25 Oct, 2022 03:33
funnyjboyHardcore24 Oct, 2022 13:37
Frostvael22 Oct, 2022 16:36
mudrikHardcore21 Oct, 2022 20:56

Leaderboards

High Score Overall (Fast Mode)
Sarconius Sarconius400371100
High Score Overall (Slow Mode)
Sefler Sefler40010500
High Score with First Ball (Fast Mode)
Sarconius Sarconius37171600
High Score with First Ball (Slow Mode)
alcoatjez alcoatjez15601600