Legend of Zelda, The: The Minish Cap (Game Boy Advance)

Fuse at least 50 Kinstones
Miracle Maker (10) (17)
Fuse at least 50 Kinstones

Created by Brian on: 20 Aug, 2013 05:26
Last modified: 30 Jan, 2021 14:30

Won by 1821 of 6564 possible players (28%)


Recent comment(s):
4 Aug 2019 21:03
Hotscrock edited this achievement.
28 Jun 2020 23:57
AlmightyXor edited this achievement.
30 Jan 2021 14:30
DanielARP edited this achievement.

Recent Unlocks

UserModeUnlocked
guineuHardcore05 Dec, 2022 11:12
ATLowHardcore02 Dec, 2022 03:30
DigifiendHardcore01 Dec, 2022 13:14
Cooldood26930 Nov, 2022 11:02
razzy2029 Nov, 2022 02:29
thesmashmatt28 Nov, 2022 23:00
sjsmHardcore28 Nov, 2022 12:48
Pittyjbraga27 Nov, 2022 17:28
victorlemes89Hardcore27 Nov, 2022 17:26
fantomHardcore27 Nov, 2022 15:27
ohult1227 Nov, 2022 13:30
nobunnyHardcore26 Nov, 2022 09:21
Waronen24 Nov, 2022 21:11
XinnHardcore24 Nov, 2022 19:33
Dain8719 Nov, 2022 22:40
AlexNinja19 Nov, 2022 10:05
TiagoxxxHardcore17 Nov, 2022 18:01
Ckracker17 Nov, 2022 09:36
DrunkenGator16 Nov, 2022 18:42
watermelanie16 Nov, 2022 00:28
LilyTheFox15 Nov, 2022 06:05
ZeroDozer15 Nov, 2022 00:43
timotaoblue13 Nov, 2022 23:52
SuddenDesign12 Nov, 2022 00:30
CedricBale11 Nov, 2022 21:35
borgealrescateHardcore11 Nov, 2022 12:57
LeifBrandHardcore11 Nov, 2022 03:29
gaminggoron10 Nov, 2022 21:40
vurdylak10 Nov, 2022 20:04
Gerawrdo10 Nov, 2022 16:18
DrJ1260Hardcore09 Nov, 2022 23:52
OrangeJuiceHardcore08 Nov, 2022 03:14
davgo82507 Nov, 2022 21:00
Elolawyn07 Nov, 2022 09:11
AnimussX06 Nov, 2022 00:10
DustinRomero1268Hardcore05 Nov, 2022 19:27
User280887Hardcore05 Nov, 2022 19:27
goodpocky05 Nov, 2022 14:59
cfraz200003 Nov, 2022 16:14
NTD9903 Nov, 2022 14:28
LivingLightning6303 Nov, 2022 03:38
Rickroll1000003 Nov, 2022 03:33
Nimus03 Nov, 2022 00:23
pepperchinoHardcore02 Nov, 2022 09:29
xESFxTankerHardcore02 Nov, 2022 09:26
luigisakagutiHardcore02 Nov, 2022 06:19
OnhazrosHardcore01 Nov, 2022 01:54
Matcha01 Nov, 2022 01:00
bamlikesretro31 Oct, 2022 20:26
OrosiusHardcore31 Oct, 2022 16:43

Leaderboards

No leaderboards found: why not suggest some for this game?